هاله

هاله

با پيشرفتهای علمی عصر حاضر امروزه اين ميدان انرژی کاملا شناخته شده و عوامل موثر بر آن و روشهای تاثير گذاری بر آن مشخص گرديده است.
سابقه شناخت هاله در فرهنگها و ملل قديم تاچند هزار سال قابل رديابی است. چينیها در 4000 سال پيش هاله را میشناختند و روشهای تاثير گذاری برآن را می¬دانستند، مصريان، يونانيان، هندوها و ژاپني¬ها نيز از فرهنگ¬هايی هستند که در اين رابطه کارهای علمی ثبت شدهای دارند. دانشمندان زيادی پيرامون هاله مطالعه و تحقيق کرده¬اند از جمله نيوتن، بقراط، فيثاغورث، دکتر ويليام رايش، سيمون کرليان و...


سيمون کرليان يک دانشمند روسی است که بيش از 60 سال پيش(1940) عينکهای مخصوص برای ديدن هاله ساخت. بعدها دوربينهای عکاسی و فيلم برداری ساخته شد.

امروزه سيستمهای پيشرفته AVS ساخته شده است که با روش¬های نوين و فن آوری محاسبات کامپيوتری در زمان کوتاهی يک چکاب کامل از وضعيت هاله و چاکراهای انسان، به کمک هاله انگشتان انجام میدهد. از اين روش در مراکز تحقيقاتی و بيمارستانهای کشورهايی مثل امريکا، انگلستان، آلمان، ايتاليا و اسپانيا برای بررسی حالات سلامتی و بيماری استفاده می¬شود.


ابن سينا دانشمند بزرگ ايرانی هاله را میشناخته و میديده است، روشهايی نيز برای تاثير گذاری بر آن داشته که در تشخيص و درمان از آن استفاده میکرده است.
امروزه کتابهای زيادی در رابطه با هاله و اثرات آن و ويژگيهای آن نوشته شده است و حجم زيادی اطلاعات، مقالات و عکس از هاله بر روی اينترنت موجود میباشد.
اهميت هاله برای ما در اين است که هرگونه بيماری جسمی و يا مشکل ذهنی در انسان ابتدا بصورت توده¬ای از انرژی منفی در هاله پديدار میشود بنابراين میتوان قبل از بيمار شدن جسم و ذهن نشانه¬های آن را در هاله يافت و از بروز آن در جسم يا ذهن جلوگيری کرد.
تامين انرژی مورد نياز ابعاد مختلف وجود انسان بخصوص ابعاد ماورايی، برقراری ارتباط درونی بين ابعاد مختلف وجود انسان و همچنين ايجاد ارتباط بين انسان و جهان از وظايف هاله نورانی انسان میباشد.
انرژی¬های هاله با نامهای مختلفی از جمله «چی» يا« شی» در چين، «پرانا» در هند، «کی» در ژاپن ناميده می¬شود. «کی» يکی از دو بخش انرژی ريکی (ری _ کی) است. يکی از ويژگيهای ريکی اين است که همزمان بر تمام سطوح انرژیهای انسان تاثير میگذارد و همه ابعاد وجودی انسان را متعادل میکند.
شناخت هاله به عنوان بخشی از وجود ما می¬تواند اطلاعات کاملتری از ابعاد ماورايی انسان را در اختيار ما قرار دهد و ما را بيش از پيش به شناخت خود رهنمون گرداند، با شناخت پيچيدگیهای وجود خود بيشتر به عظمت، قدرت و توانايیهای خود پی خواهيم برد.


هاله انسان بطور طبيعی در شب و هنگام خواب شارژ میشود و انرژی جذب میکند و در طول روز اين انرژی مصرف میشود. روشهای ديگری هم برای شارژ هاله بصورت ارادی و همچنين ايجاد حصار برای هاله وجود دارد.
چه عواملی بر هاله اثر ميگذارند
عوامل زيادی بر هاله، سلامتی يا بيماری آن و نيز ميزان انرژی¬های آن اثر می¬گذارند مهمترين اين عوامل عبارتند از :
- سن ( کميت و کيفيت هاله در سنين مختلف يکسان نيست)
- سلامتی يا بيماری (بيماری باعث اختلال در جريان انرزی در هاله میشود)
- ايمان (بودن يا نبودن ايمان، کميت و کيفيت ايمان )
- علم و دانش (نوع علم و نيز کاربرد علم تاثيرات متفاوتی بر هاله دارند)
- افکار، گفتار، اعمال
- گناه و معصيت
- نوع کار و شغل
- عوامل محيطی ( رنگ و نور محيط، سکوت و آلودگی¬های صوتی، حرارت و رطوبت و... )
- محرکهای عاطفی و ذهنی ( کتاب، فيلم و... )
- افکار و انديشه
توجه کنيد که عوامل فوق میتوانند برکميت يا کيفيت هاله و يا بر هر دو اثر بگذارند و اين اثر می¬تواند مثبت يا منفی، دائمی يا موقت باشد.

همانطور که بيان گرديد هر بيماری قبل از رسيدن به جسم فيزيکی در هاله نمايان می¬شود و برعکس اگر آسيبی به هاله برسد بصورت بيماری در جسم فيزيکی نمايان می¬گردد.
انديشه انسان يکی از عوامل مهم و اثر گذار بر هاله و سطح انرژی¬های آن می¬باشد به اين ترتيب که انديشههای مثبت، مهر آميز، خيرخواهانه، سرشار از توانمندی، هوش و خلاقيت بر هاله اثر مثبت دارد و سطح انرژی های آن را بالا میبرد و از نظر کمی نيز میتواند هاله انسان را بزرگتر نمايد.
برعکس انديشه¬های منفی، بدبينیها، احساس تنفر از خود و ديگران، حسادت، خشم و هر گونه انديشه حقير و سُست بر هاله اثر تخريبی میگذارد و سطح انرژیهای آن را بشدت کاهش میدهد و انرژی زيادی از انسان می¬گيرد. بنابراين لازم است تا انسان وجود خود را از اين انديشه¬ها و احساسات منفی که مانع رشد و شکوفايی استعدادهای او میشود دور نگه دارد.
انجام عبادات و اعمال مذهبی مطابق با اعتقادات و نيز رعايت اصول صحيح انجام آن يکی ديگر از عوامل مهم و تاثير گذار بر افزايش سطح انرژیهای هاله می¬باشد.
ريکی و تمرينات آن يکی از ابزارهای موثر و قدرتمند برای محفوظ بودن از اين گونه انديشه و جايگزين کردن آنها با انديشههای مثبت میباشد. ريکی يک راه مهم و ساده برای تاثير گذاری بر هاله و چاکراها می¬باشد زيرا ريکی ابتدا بر سيستم انرژی و هاله تاثير می¬گذارد و با بهبود وضعيت سيستم انرژی، اثرات آن بر جسم و ذهن نيز نمايان میگردد.

چاکراها
در هاله انسان مراکزی برای ورود و خروج انرژی وجود دارد که چاکرا ناميده میشود. کلمه چاکرا (Chakra) به معنی چرخ میباشد. شکل چاکرا به صورت يک قيف بزرگ در حال چرخش است، که ابتدای آن به سمت بدن می¬باشد. تعداد اين نقاط (چاکراها ) در هاله انسان بسيار زياد میباشد و تا چند هزار عنوان گرديده است. مهمترين آنها 7 چاکرا میباشد که به چاکراهای اصلی معروف میباشند و در امتداد مغز و نخاع قرار دارند.

در کنار اين هفت چاکرای اصلی و مهم که هر يک با عضوهای مهم بدن و غدد درون ريز در ارتباط می¬باشند، 21 چاکرای فرعی و هزاران چاکرای کوچک نيز در هاله نورانی وجود دارد. چاکراها برای هاله مثل دهان برای جسم میباشند، يک چاکرای نرمال و طبيعی دارای رنگ روشن و شفاف، شکل و فرم هندسی منظم و زيبا می¬باشد و در جهت عقربه های ساعت در حال چرخش است.

مثلا يك لامپ رو در نظر بگيريد ، از داخل لامپ به سمت بيرون نور هست،نوري كه اطراف محيط لامپ رو احاطه كرده ، شبيه هاله نوراني است يا خورشيد رو در نظر بگيري با نورش. بدن ما هم همينطوره منتهي نوري كه از بدن ساطع ميشه ، يعني همون هاله تفاوت در رنگ و اندازه و ... داره و شخصيت هر فرد و چيزهايي كه در ادامه بهش اشاره ميشه تعيين كننده هاله نوراني اون فرد است. هاله نوراني از وجود انسان بيرون مياد و هم نماد ابعاد جسمي انسانه و هم ابعاد روحي يعني تركيبي از اين دو بعد هستهاله نوراني يكي از زيباترين و شگفت انگيز ترين وجود هر چيز ، خصوصا انسان است كه از موارد مهم براي تدبر و تعمق در عظمت خداست

به تعريف عرفا : هاله نوراني غبار درخشاني است كه اطراف موجودات را گرفته و از ذات خدا سرچشمه مي گيرد
هاله نوراني تصوير كامل زندگي ماست كه شامل تمام تجربيات م از لحظه تولد تا مرگ است...
همانا شما را نوري است،كه بوسيله آن در دنبا شناخته مي شويد و هر گاه يكي از شما برادرش را ديدار كرد،محل نور را در پيشاني او ببوسد.(امام صادق ع)
 

 
:: برچسب‌ها: هاله , هاله نورانی , نور انسان , چاکرا , روح , نشانه های سلامتی , هاله چیست , مشاهده هاله نور اطراف انسان , میدان انرژی انسان , ,
|
امتیاز مطلب : 73
|
تعداد امتیازدهندگان : 20
|
مجموع امتیاز : 20
نویسنده : رامین حمیدی
تاریخ : شنبه 14 خرداد 1390
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید

/weblog/file/img/m.jpg
morteza در تاریخ : 1390/3/14/6 - - گفته است :
khob bod

be manam sar bezan
پاسخ:حتما ممنون.


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: